yi< xU; bU; mU n. tA< ci< Cy: xy, ny nA Fi; T: z: my: le fi

  yi< xU; bU; mU n. tA< ci< Cy: xy, ny nA Fi; T: z: my: le fi

  yi< xU; bU; mU n. ci< l k< nA<] ni, F. nA Fi; hw wu. z:] a li z: n, m ny nA Fi; m< P: m< m tA< yi< zL n nyi sD< t< si< z:] T: z: my: le fi] z: my: le ny si: Py< be wu: di. kw n. si< my py lo} nE< bA; r mo t< n, m a: jU: kw r mo t< si< yi< zL hw xy, ny Ti: n: nyi: n: ny xy, d. le l, lo}

  yi< xU; bU; mU n. Ti: hw, n. ko, ny fai, m: n. l bA m V m: V ?

  yi< xU; bU; mU n. Ti: hw, n. l ko, si< xy, d. le k< nA< fai,"mi n. l ku< lo] go lE nyi n. k: nA Fi; yi< zL k<] Ti: hw, n. d. le k< nA< 3 nyi 4 nyi kw ni, F. fai, m: n. tu l V"mi] 3 n: 4 n: ny fai, ci< l ku< m jo. lo] go lE nyi yi< xU; bU; mU n. Ti: hw, xy, d. le k< nA< V"mi r mo cE, kw yi< zL fai, r mo se: bA m V lO}

( xy, me: mA su m;-sD-cU )

ပေးထားတဲ့ ဖတ်ခြင်း 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报