m:-xU: yi. lo d: m tA< pao: lA.

  m:-xU: yi. lo d: m ny m:-xU: mU: su rE: du. yi jy lo. wu< V lo} xU> tA< mo< 102<1 ko li:] TE Ti: lo. yi< ce ny pao-x xU, lo-le: xe, kw be yi. y; l m V lo] m:-xU: kw yi. ko, je m mU: ny m:-xU: cE,] Jo-Pe: cE,] s-Tai:-x xy] cE-J, cE, TE ho: mU: jo. lo] fai, k< nA< ny rui,-li, nA yi kw be yi,-lo:-w-ti: nA yi kw Ci be yi. y; je lo}

  m:-xU: mU: su a KL hw< Ci: lo] hL< TA: ny ni, CU; CU; m yi jy nA' kw Vw< R: ty< m mo. w d.] ny, xU: ny, je: be. je be. l yi lo KD: kw yi< KL. xy, m a my jo.] p xy; bu. V"mi wo: Py: Ci: nyi] bU. FU: Ci: nyi] yi jy k: nA, CU.] l: Fo. be sA< xU: V T. po< yi lo xy. nyi k, Ci: du. a my, jo.} go V"mi k, Ci: RL. m: xU>] k< nA< ny m:-xU: yi lo d: m ny l: Fo. le m: xy. xy. be lU, by le lo}

  Q mU: PyE pao: myE: kw: xU: gu. hw: pao pu, kw] Ti: kuD: 2017 Ko; 2 v yi jy a< di: m: ji.] m: xy. m mU: a: jU: su tA< bA Pu si< T; m< gL: m m:-xU: Vo] TE m le: m: Fi.] m:-xU: mU: ny ye:-n: kw be bA kD TA: yi< TE Ti: mU: le: jo. m Ti: mU: V si< mL T; w leo} q 2017 Ko; 3 v TA: TE Ti: cE, m: k, Ci: m yi< do: ny pD:-ce kw be bA hu l lo}

  sD wui] sD cE, Ju hw: pao> C: nyi zu. 2017 Ko; 3 v 28 nyi kw be 4 v 11 nyi kw Ci] tD:-ho: kw C: nyi myE ye TA: bA] m:-xU: yi lo d: m TA; si> Ti: TE m yi jy ny xy."m tA< mo< tA> kD ny nyi: f< Ti: f< Ci V yA; lo] go ny m:-xU: lo PE be m:-xU: yi< KD: m Fo. K, kw yi. Ci l TA:] yi jy m: xy. m tA< mo tA> kD ny] 2017 Ko; 1 v TA: li> f< Ti: f< kw y; Ci leo] 2 v kw Ci a: KL< ny Vw: f< Ti: f< kw y; Ci le lo} YI lo TE Ti: cE, kw nyi: f< Ti: f< kw be Vw: f< Ti: f< kw Ci xU> tA< mo 14<3 ko lo: jo."lo} go TA: kw be m:-xU: yi lo d: m tA< cyu, j myE: fD; fD< ye tu kD lo] yi. lo c c nyi: CE: kw xU< mo z: wo: tL m a: jU: m: tL fi ye kD] jE; R B> R vU. myE kw] vU. d. be m: vU. d. m mU: to< si: si: bE. v kD] fai, yi lo nA' kw m: xy."m z: xU: do xU: l ci:] vi. xy, V ny vi. Py, kD si< lo t< m l ci: bu.] a: jU: go. tA, tu l lo} a KL sA; TU; kD V"mi 2018 Ko; TA: M:-xU: yi lo tA< Fi. nyi: hw, Ci C: nyi kD k< nA<] yi jy m: xy. si< xU: hw, C: do l m s f< Ti: f< V] li> hw, C: do l m Vw: f< Ti: f< V] Ti: hw, C: do l m a< di: m: xy. m Vw: f< Ti: f< kw Ci>o} 2019 Ko; wu< TA: Ko; Ti: bL:] yi jy xy. m: xy. fai, Co; hw, C: nyi kD"mi] a< di: m: ji. m le: C: do l lo] yi jy tA< a> KL lU, by le ny a< di: xy, x< m cU cU V bo,}

  Q yi jy m: xy. my: bE ny m:-xU: yi lo d: m co cy kw ty< m K, R: lo R: bu.] fai, lo PE nA' kw m p xy; bu. Fo. jo. cE, kw rE: kD m m: xy. "m yi jy pu< kw: hu> ho< dU l] yi jy sA< xU: sA< je: vU. myE: kw be hu dU: l m m: xy."m yi jy] fai, yi lo c c nyi: CE: kw nE< p< Ci: be m: xy. xU: mL xU> nyi f: bi> l ty< m pL< du] nA< nyi m: xy, ny yi jy m: xy. le d.} q tD:-ho: cLu sD> Tai, mU: PyE pao: myE: ye gu. m:-xU: Ju, cyu: c: cao,-Fe le bA} k< nA< m:-xU: wui] xU, cE, Ju le yi lo si: xy. myE: ye kw Pu. 10<5 sA, go dU: kD si<] hL< TA: m TA; si> a: KL< ji. l lo} si: xy. myE: yi< TE Ti: myE: ye m Ci> nye: hw> tA, l si<] v b 20 m nA' kw m: xy. xU: go. li< zu. s m le] yi jy kw sA< ty< m mo; xU: xui hu: lu, fU, lo kD m 12 tui] yi jy TA; si> kw Pyo d, m si, d. m. d 7 tui] VW< dU; l ci: 1 mL; tui go tA, tu b. l] wu: hL wu: b: a le bA"mi yi jy s. s. be yi. j je b. l.o}

  a mL kw Ci] yi jy xy. leo] VW< R: VW< c pu my: l ty<] ni, Po, m sA; mi m: nE: mL d.o] Ti: g Ti: nyi Vw< n< k: nA, su mi jo. lo] 2021 Ko; 5 v 13 nyi m:-xU: yi lo lo. c c kw pe ho: t, tao, xU> tA< mo 3<83 ko li: jo."m j. gu. xE: k: nA, gu. mi xy, b. lo] m:-xU: p xy; ni, m kw cU cU k, Ci: m Ti: myE: V lo} ( XY, MYE: mA su yi;-pe-ro: )

ပေးထားတဲ့ ဖတ်ခြင်း 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报