Saphkung hka-nu

Saphkung hka-nu

Tulum Tsin-yu

Oh-Hka-nu!

Shingkang dik ai hka-nu!

Abum lamun gala in lai yu wa,

Sinwa wunmong latsa shingkra kau da nna,

Hkap shingdang n lu ai gaba hpungtun hte,

Ndut ndang nhkring nsa,

Lui gumtong nga ai Saphkung hka-nu.

Ngai Wunpong dung gashu,

Zangbau dung matu,

Daini nang ko sa du,

Nang a sat sa lahkam hpe yu,

Ngai a salum tingnyang hta mung hpunla htau gadu.

Mahkret pongting hte she hkungga jo yu na in nga,

Je ngon mahku sho in kungdon no yu na in nga ai oi.

Amoi dodap dung salang ni jahta ai hpe na:

“Majoi yan shing-ra ga e npot,

Tibyet mungdo in rot ai Saphkung hka,

Ndai ginding aga nga ko in nga,

Shinggyim masha pra ko in pra.

Awa n-gon du magam e nan,

Shingteng amying shamying,

Noi gong magyep shading.

Hkritung ko in hpri gang amyit myit,

Hkriwang ko in ruyak lamang hpe n hkit.

Share hkringhtong shachyo,

Ginding ga dup labau dagro.

Mungkan ntsa galang pra,

Manang a npu gata to na n ra.

Madu a tsam marai hte,

Aja sup ai galu rumong wo,

Pyo ngon naura hpo na nga.”

 

Oh-She rai le, she rai le!

Wa kon salang ni majoi n jahta,

Labau a chyum buk hta nan sakse madun nga.

Nang ndai mungkan hta nnan sa hkrat nga,

Asak sumrai no kya hkalung ai ten hta,

Matse gumshem ai lunghkrung lungbyen ni,

Nang hpe nbat sumdo gata hta ga-up sat na mo,

Ru sai lamun dan na zai nyan do,

Asi asat,

Zing-ri zing-rat...

Nang a hkom sa hkrun lam hta,

Hti ndang tsun nma ai,

Nhkun n-gam lunghkrung lungbra ni pat shingdang nga.

Raitim, raitim,

Nang hpe gadai shamyit kau lu ma?

Nang hpe hkap htang madi ton lu ai gadai re ta?

N nga ai, n nga ai, teng teng n nga ai.

Shoi hpa tsin-yam gata,

Nang myit htum gong run ai lam n nga,

Share atsam hte wa watik nna da-kan shaja.

Gaji hka shi sha rai tim,

Nni nkri, gasat manga,

Lahkam hte lahkam, lahkam hte lahkam,

Adot anyin shong de htu sit sa wa,

Myit ai bandung matu n dim,

Shakut hpungtun ding nong n sim.

Ong badang hte arong satang,

Galoi raitim share shagan ai wa a matu,

Tsom nsam sup ai htoi san mungkan go,

Ningsin hpe gasat manga kau lu ai chyu lu madu.

Nang nni nkri shaja ai hte maren,

Lamun deng mang tsan ai Majoi yan shing-ra ga nna,

Ndai mungdan a sinna dingda maga du yu wa,

Nang ran dat ai ginru ginsa, sai shan matu ni,

Tarung tawang karing kachying nhkap nchyap re ai krung sinwa lapran nna,

Mada n dap sat sa n hkap ai panglai de chyam bra mat wa.

Nang, laning hte laning, lani hte lani,

Manang zon galu gaba,

N-gun grau ja, mangan mung grau nga.

Shinggyim masha yong a man e,

“Ngai mung gaba hka-nu langai rai nngai.” nga nna,

Myiman pa pa hte shingteng amying shakra.

Nang hpe zing-ri ai ni,

Nang hpe shamyit mayu ai ni,

Nang a man e hkrit gari let mau mahka.

 

Oh-Hkungga ai hka-nu!

Tsora ai hka-nu!

Nang a hpungtang nsen abum sumshi du in gara ahtu,

Nang a amying satang,

Gum gom mu sang zon lamu ganghkau ting gadu.

Ngai Wunpong dung gashu mung,

Nang a share alen la,

Krowang hpa-ji hta nna,

Hkrun lam wo nhtu shading,

Ndup sumdu mazing na ni ai.

 

    《Wunpong》hkumhpa laika go 1981 ning shata 8 pro 1 ya shani shalat hpang ai re. Laika shapro lakmat nambat 53-1028/I, shi go ya yang Miwa mung hta Jinghpo ni a tara shang ai hkumhpa hparat laika buk langai rai to nga ai, laning mi mali lang shapro nna, lado mi hta galang lang shapro ga ai, daining du yang 134 lang shapro lai wa sai.
    《Wunpong》hkumhpa laika buk hta: Sumrai, ga shagop, kum yai, mabyin masa, htunghking ningli, labau lara, maumui mausa, machye machyang, shiga, sumla, datbung re laika ngau ni bang ga ai.
 
  Laika ngau shagun jo hkringdat: 784655328@qq.com
  Hkringdat: Sakhkung mungdo Mangshi Yungham gat lam 14-41,   
       《Wunpong》ka shinggyin hpung
  Chyenan: 0692-2121820
  Mu madu: Hpaudo Bok Tong
  Zazek nambai: 678400
地址:芒市勇罕街14-41号
      德宏州文联《文蚌》编辑部 
 
JINGPO GA 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报