Panse pan

Panse pan

Ka ai: Shingbai Kro Yang

 

Oh! Mu sai, mu sai,

Nhkon a shayi ni marit sharong ai,

Shadang a la lon ni gajai gumhkong ai--- Panse pan,

Daini alu sha mu sai.

Tsamon pan daram pyi n gaba,

Wa madai pan zon sha rai nna wa,

Shalung yan shala gata,

Lanu yan hpunba hta wa kap noi nga a hka.

Amoi ngai no gaji ai ten hta,

Nu maumui zon nga hkai dan ai hpe na:

“Panse nampan,

Hpro chyoi numchying gala,

Manam pyo sama,

Hto! Wamwam samui gran ai shagong bum hta,

Utu yan chyangngau shaga ai maling ko sha nga,

Share magrau n grang ai wa,

Di la lu na yak la nga...”

Dai shaloi ko nna nang hpe marit yan shingnyi lu,

Abum a maling shang shagu,

Shara magup tam asoi mada yu,

N mu mu masin nsi lu.

Ngai a shingran mungkan hta:

Nang lagat hpun zon galu gaba wumja,

Ahpung yan shingkang hte hpun maling ko tsap nga,

Nang a manam pyo la ai nampan,

Kadung pu zon hkyeng tsom let tut e pu abya,

Ubyit utsa, gatnyeng gatbu ni hpe,

Nang a gumdui chyu hkong shachyu nna,

Gabu gara,alum ala rai in nga na zon non ai wa,

Ya, lungbra shanam zon sha rai nna,

Jahkrai shingtai garen gari,

Masha wa ko kap in sha nga,

Manang wa ko bap in sha pra nga a hka i!

Goi! Panpse pan, panse pan!

Ntsom la ai nang a gam maka,

Nga yak dam ai nang a prat pra shingra,

Ginding aga majoi she dam lada,

Nang dung nang tsap lom na shara kata;

Mungkan ting na hka shi hka nu hti nma,

Nang ja lu lom na ahka n nga,

Gaja nachying! Nhpa maroi ngu na?

Raitim, raitim,

Nang ruyak hpe asum hkam ai lam n nga,

Nga ra n-gun do nna yon hkyen hkrap ashut ai mung n na.

Manang wa a ango angam sha lu sha tim,

Asak sumri maren ngang grin galu nga,

Majoi gaji jingling udi sha rai tim,

Mau na daram re atsam hte da-kan shaja,

Daini du, nang a aru arat dingyang prat ra sa wa.

Oh--Panse pan!

Shagrau shaa hkungga tsora nan ging nga ai oi!

 《Wunpong》hkumhpa laika go 1981 ning shata 8 pro 1 ya shani shalat hpang ai re. Laika shapro lakmat nambat 53-1028/I, shi go ya yang Miwa mung hta Jinghpo ni a tara shang ai hkumhpa hparat laika buk langai rai to nga ai, laning mi mali lang shapro nna, lado mi hta galang lang shapro ga ai, daining du yang 135 lang shapro lai wa sai.
    《Wunpong》hkumhpa laika buk hta: Sumrai, ga shagop, kum yai, mabyin masa, htunghking ningli, labau lara, maumui mausa, machye machyang, shiga, sumla, datbung re laika ngau ni bang ga ai.
 
  Laika ngau shagun jo hkringdat: 784655328@qq.com
  Hkringdat: Sakhkung mungdo Mangshi Yungham gat lam 14-41,   
       《Wunpong》ka shinggyin hpung
  Chyenan: 0692-2121820
  Mu madu: Hpaudo Bok Tong
  Zazek nambai: 678400
地址:芒市勇罕街14-41号
      德宏州文联《文蚌》编辑部 

 

JINGPO GA 推荐阅读
သတင်းစာ 数字报